Regulamin

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki prowadzenia kursów językowych online (przez komunikator internetowy) oraz przez telefon w ramach usług opisanych na stronie http://rozmawiajpoangielsku.pl świadczonych przez firmę BLUE ENGLISH Marek Migas oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem zapisania się na internetowy kurs językowy.

Definicje

Organizator: organizatorem kursów językowych przez Internet i telefon jest Marek Migas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

„BLUE ENGLISH Marek Migas”, ul. Aleja Legionów 44L/19, 08-400 Garwolin

Uczeń: osoba, która opłaciła kurs językowy.

Cennik: Ceny jednostkowe za każdy rodzaj kursu ("Angielski ogólny ", "Angielski biznesowy") widnieją na stronie http://rozmawiajpoangielsku.pl w zakładkach „Angielski ogólny", „Angielski Biznesowy” oraz „Cennik i płatności”. Uwzględniają opłatę za pakiety godzinowe lub pojedyncze lekcje indywidualne o czasie trwania 30 lub 60 minut.

1. Zakres świadczonych usług

1.1. Organizator prowadzi indywidualne kursy języka angielskiego przez Internet i telefon. Kursy odbywają się przez cały rok kalendarzowy za wyjątkiem niedziel i świąt.

1.2. Każdemu Uczniowi, który nie korzystał wcześniej z usług Organizatora, przysługuje prawo do skorzystania z darmowej lekcji pokazowej, podczas której prezentowany jest m.in. sposób prowadzenia kursu. Lekcja próbna trwa około 60 minut. W trakcie lekcji próbnej Organizator poznaje Ucznia i jego potrzeby, aby móc dostosować poziom zajęć, sposób nauczania oraz wykorzystane materiały do jego indywidualnych potrzeb.

1.3. Każda lekcja prowadzona jest przez Organizatora, będącego jednocześnie profesjonalnym lektorem i nauczycielem języków obcych.

1.4. Za rozpoczęcie lekcji uważa się moment, kiedy o umówionej godzinie Organizator rozpocznie rozmowę z Uczniem przez komunikator Skype albo telefonicznie.

1.5. Jednostka lekcyjna trwa 30 lub 60 minut (w zależności od wybranej opcji) z wyłączeniem lekcji, których czas trwania był wydłużany lub skracany podczas indywidualnych ustaleń z Uczniem.

1.6. Potwierdzeniem zapisania się na kurs jest akceptacja powyższego regulaminu i polityki prywatności oraz dokonanie płatności.

2. Materiały dydaktyczne

2.1. Organizator udostępnia Uczniowi niezbędne materiały dydaktyczne bez pobierania dodatkowych opłat.

2.2. W czasie trwania kursu wykorzystywane są także materiały internetowe, za które Uczeń także nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.
2.3. Prezentacja materiału podczas zajęć odbywa się za pomocą programu Skypeoraz poczty email. Wykorzystywane są funkcje takie jak współdzielenie ekranu oraz wymiana linków.

3. Terminy lekcji

3.1. Terminy odbywania zajęć (dni tygodnia, godziny) ustalane są indywidualnie z Organizatorem. Uzgodnione pory odbywania zajęć są stałe i pozostają w mocy przez cały okres trwania kursu, jednak dopuszczalna jest zmiana pory odbywania zajęć w wypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, zgodnie z punktem 3.5 oraz 7.1.
3.2. Spóźnienia Ucznia oraz Organizatora

3.2.1. Spóźnienie Ucznia: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia. Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie. Jeżeli Organizator nie zastanie ucznia o umówionej godzinie pod podanym nickiem Skype albo podanym numerem telefonicznym w ciągu 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia lekcji, lekcję uznaje się za przeprowadzoną. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy uczeń poinformuje Organizatora o swoim spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie lekcji później, niż po 15 minutach od planowanej godziny rozpoczęcia. Rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie nie oznacza jednak jej przedłużenia i lekcja kończy się wtedy o ustalonej uprzednio godzinie.
3.2.2. Spóźnienie Organizatora: czas spóźnienia Organizatora doliczany jest do czasu lekcji lub podlega odrobieniu przy okazji kolejnej lekcji. Jeżeli Organizator bez wcześniejszego uprzedzenia nie stawi się na lekcję, a upłynie 15 minut od planowanego rozpoczęcia lekcji, Uczeń ma prawo żądać ustalenia terminu kolejnego spotkania. W takim przypadku lekcja nie przepada, a Uczeń nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu nieodbycia zajęć z winy Organizatora.

3.3. Przekładanie i odwoływanie zajęć przez Ucznia i Organizatora

3.3.1.. Uczeń może przekładać i odwoływać lekcje (wyłącznie drogą SMSową/telefoniczną/mailową). Jednakże musi zgłosić ten fakt Organizatorowi minimum 24 godziny przed umówionym terminem zajęć. W przeciwnym wypadku, ponosi koszt w wysokości 100% ceny lekcji na rzecz Organizatora.

3.3.2. Organizator może przekładać i odwoływać lekcje (wyłącznie drogą SMSową/telefoniczną/mailową). Jednakże musi zgłosić ten fakt Uczniowi minimum 24 godziny przed umówionym terminem zajęć. W przeciwnym wypadku, ponosi koszt w wysokości 100% ceny lekcji na rzecz Ucznia.

4. Płatności

4.1. Płatności dokonywane są przelewem bankowym na konto Organizatora.

4.2 Uczeń może otrzymać potwierdzenie dokonania wpłaty za lekcje w postaci faktury jeśli ma takie życzenie.

4.2. Po odbyciu darmowej lekcji próbnej i zapisaniu się na kurs Uczeń otrzymuje od Organizatora dokładne dane do przelewu. Informacje wysyłane są za pomocą poczty e-mail.

4.3. Pierwszy przelew nowego Ucznia za kurs indywidualny ("Angielski ogólny ", "Angielski biznesowy") może opiewać na sumę tylko jednej (1) jednostki lekcyjnej.

4.4. W przypadku braku potwierdzenia przelewu na konto Organizatora maksymalnie w dniu planowego spotkania, lekcja przepada.

4.5. Po odbyciu pierwszej lekcji oraz decyzji o kontynuacji nauki z Organizatorem, Uczeń może rozliczać się już w miesięcznym okresie rozliczeniowym (płatność z góry, tj. Uczeń wykonuje przelew za kolejny miesiąc nauki do siedmiu (7) dni następnego miesiąca, zależnie od liczby uzgodnionych z Organizatorem spotkań) albo Uczeń może płacić za każdą lekcję oddzielnie. Płatność powinna być uregulowana przez Ucznia z wyprzedzeniem minimum 24 godziny przed zaplanowaną lekcją.

4.6. W przypadku opłat za każdą lekcję odzielnnie, Uczeń ma obowiązek przesłać Organizatorowi potwierdzenie wykonania przelewu za daną lekcję nie później niż 15 minut przed każdą zaplanowaną lekcją. W przypadku braku potwierdzenia przelewu, Organizator może odmówić przeprowadzenia lekcji.

4.7. W przypadku decyzji Ucznia o rezygnacji z kolejnych lekcji, Organizator nie zgłasza roszczeń wobec Ucznia i zwalnia go z postanowień w.w. regulaminu.

5. Wymagania systemowe

5.1. Aby wziąć udział w kursie językowym przez Internet, Uczeń powinien posiadać:

a)  komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu i/albo smartfon z dostępem do szybkiego internetu mobilnego,

b)  zainstalowany komunikator Skype (w możliwie najnowszej wersji),
c) zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub inną (w możliwie najnowszej wersji)

  5.2. Aby wziąć udział w kursie językowym przez telefon, Uczeń powinien posiadać:

a)telefon mobilny albo smartfon z aktywnym numerem telefonicznym.

b)dostęp do poczty e-mail.

6. Rezygnacja z kursu

6.1. Uczniowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu bez podania przyczyny w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc). Niewykorzystane środki na lekcje przeznaczane są na pokrycie strat materialnych poniesionych w tym względzie przez Organizatora.
6.2. Uczeń powinien poinformować Organizatora o chęci rezygnacji z kursu wysyłając wiadomość na adres e-mail marek@rozmawiajpoangielsku.pl.

7. Problemy techniczne oraz sytuacje nadzwyczajne

7.1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Ucznia (np. awaria komputera, Internetu, telefonu) uniemożliwiających przeprowadzenie lekcji w umówionym z lektorem terminie należy natychmiast powiadomić Organizatora telefonicznie lub w miarę możliwości mailowo/SMSowo z innego urządzenia. Każdemu uczniowi przysługuje w kursu jedno bezpłatne odwołanie lekcji z przyczyn technicznych leżących po jego stronie. Każde kolejne odwołanie zajęć z przyczyn technicznych traktuje się jako odbyte zajęcia.
7.2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Organizatora, Uczniowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia lekcji. W tej sytuacji Organizator ma obowiązek znaleźć dogodną dla dwóch stron datę jej przeprowadzenia.
7.3. Lekcje, które nie odbyły się z powodu problemów technicznych po stronie Organizatora, nie podlegają zamianie na gotówkę.

8. Postanowienia końcowe

9.1. Wniesienie opłaty przez ucznia i/lub rozpoczęcie kursu oznacza akceptację regulaminu i potwierdza zawarcie umowy na przeprowadzenie kursu językowego w ustalonym terminie.Aktualny regulamin kursu jest dostępny na stronie internetowej rozmawiajpoangielsku.pl.

9.2 Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z ustaleniami określonymi na stronie rozmawiajpoangielsku.pl , w sekcji Polityka prywatności.