Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej http://rozmawiajpoangielsku.pl oraz usług językowych świadczonych przez firmę BLUE ENGLISH Marek Migas

Administratorem danych osobowych Użytkowników (zwanym dalej Usługodawcą) jest:

BLUE ENGLISH Marek Migas

Aleja Legionów 44L/19

08-400 Garwolin

Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z administratorem danych pod adresem e-mail marek@rozmawiajpoangielsku.pl.

Jakie informacje są zbierane?

Gromadzę dane dotyczące Ciebie, gdy korzystasz z mojej strony internetowej,korzystasz z moich usług oraz kontaktujesz się ze mną.

Dane podawane podczas kontaktu

Podczas nawiązania kontaktu proszę Cię o podanie następujących danych:

-imię i nazwisko,

-adres e-mail,

-numer telefonu(opcjonalnie),

-login Skype (opcjonalnie)

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będę mógł świadczyć Ci usługi nauki języka angielskiego.

Treści przesyłane przez Użytkownika

W trakcie gdy korzystasz z moich usług, zbieram i przetwarzam następujące dane:

-historii dokonywanych płatności za lekcje oraz potwierdzeń opłacenia lekcji, w tym dane wpłacającego (w przypadku wpłat na moje konto bankowe są to imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego),

-komunikacja z Tobą skierowana do mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej,oraz przez telefon i/lub komunikator internetowy.

Dane podawane podczas wystawiania faktury za usługi

-Klient indywidualny: imię i nazwisko, e-mail,adres zamieszkania,

-Klient biznesowy: nazwa firmy, imię i nazwisko, e-mail, adres siedziby firmy,NIP

Logi

Podczas korzystania z Serwisów, każdorazowo po przesłaniu żądania do serwera Usługodawcy, mogą być zapisywane następujące informacje:

-data i godzina przesłania żądania,

-treść i status żądania (na przykład adres URL odwiedzanej strony wraz z dołączonymi parametrami),

-adres IP komputera, z którego przesłano żądanie,

-ilość danych przesłanych w odpowiedzi,

-nagłówki przesyłane przez urządzenie użytkownika (określające m.in. przeglądarkę, system operacyjny, ustawiony język, stronę z której nastąpiło przekierowanie, zawartość ciasteczek).

Ciasteczka (cookies), pamięć przeglądarki i pamięć podręczna urządzenia

W ramach strony internetowej http://rozmawiajpoangielsku.pl stosowany jest tylko jeden rodzaj plików cookies: „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie takich danych na używanym urządzeniu, może zmodyfikować odpowiednio ustawienia przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania wymienionych mechanizmów może wpłynąć na funkcjonalności działania strony internetowej. Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki możliwe jest także usunięcie zapisanie wcześniej danych.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzam tylko, gdy mam do tego podstawę prawną.

Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, bądź do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy):

 • zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy,

 • zapewnienie wysokiej jakości usług, utrzymywanie działania usług, rozwiązywanie problemów technicznych,

 • wysyłanie powiadomień wiadomości powiązanych z dokonywanymi transakcjami

 • rozliczanie umowy po jej zakończeniu.

Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt c RODO (wypełnianie ciążących na mnie obowiązków prawnych):

 • prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe,

 • przechowywanie dokumentów księgowych przez czas wymagany przepisami,

 • obsługa reklamacji,

 • przechowywanie historii zmian w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.

Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO (mój prawnie uzasadniony interes):

 • obsługa zgłoszeń, które do mnie kierujesz, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, telefonicznie,

 • zapewnienie bezpieczeństwa, wykrywanie nadużyć, egzekwowanie roszczeń prawnych.

Stosowanie profilowania

Zebrane dane nie są profilowane.

Komu przekazuję Twoje dane?

Powierzanie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom

Przetwarzanie Twoich danych osobowych powierzam wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom:

 • podmiotom obsługującym moje systemy informatyczne, świadczącym usługi hostingowe, usługi składowania danych, usługi telekomunikacyjne, obsługującym pocztę elektroniczną,

 • podmiotom obsługującym w moim imieniu płatności,

 • podmiotom prowadzącym rachunkowość i rozliczenia podatkowe.

Powierzanie przetwarzania danych firmom spoza Unii Europejskiej

Korzystam wyłącznie z usług od dostawców znajdujących się na terenie Unii Europoejskiej.

Przysługujące uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych przysługuje Ci możliwość złożenia wniosku o:

 • dostęp do danych,

 • sprostowanie niepoprawnych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych,

 • ograniczenie przetwarzania,

 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów wynikających z moich prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją,

 • usunięcie przetwarzanych danych,

 • udostępnienie przetwarzanych w sposób automatyczny danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, na przykład w celu przeniesienia ich do innego administratora danych.

Możliwość skorzystania z powyższych uprawnień może być uzależniona od podstawy prawnej wykorzystywania przeze mnie Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania. Wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych proszę składać pocztą elektroniczną na adres marek@rozmawiajpoangielsku.pl.

Masz także prawo, aby w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych

W przypadku cofnięcia zgody odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych lub rozwiązania wszystkich umów, na podstawie których były przetwarzane, dane te zostaną przeze mnie usunięte z zastrzeżeniem, że:

 • W wyjątkowych przypadkach (na przykład ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, naruszenie przez Ciebie regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa) mogę zachować dane niezbędne do ustalenia zakresu naruszeń czy dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie jednak dłuższy niż 10 lat od daty wycofania zgody lub rozwiązania umowy.

 • Jestem zobowiązany przez prawo do przechowywania danych niezbędnych do rozliczeń podatkowych i rachunkowych, przez okresy określone w odpowiednich przepisach.

 • Jestem zobowiązany przez prawo do zapewnienia rozliczalności przechowywanych danych osobowych, w związku z tym będę przechowywać niezbędne informacje i dokumenty przez okres konieczny do wypełnienia tego obowiązku.

 • Dane nie będą mogły zostać usunięte jeżeli istnieją inne ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne według przepisów prawa w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności.

Organ nadzorczy

W przypadku gdy masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzam Twoje dane, proszę w pierwszej kolejności o kontakt ze mną. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Strona internetowa: 
https://uodo.gov.pl/

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegam sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Polityki prywatności będzie dostępna na stronie internetowej http://rozmawiajpoangielsku.pl/polityka-prywatnosci/